آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

سکه های پادشاهی ساسانی

چهارشنبه 4 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 09:45 ب.ظ
سکه های پادشاهی ساسانی


Coin of Ardashir I.


اردشیر اول

(241-224)
Coin of the Sassanid king Shapur I. Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz (Germany). Photo Marco Prins.

شاپور اول


(272-241)

Coin of Ardashir II (or Hormizd I).


هرمیزد اول ( اردشیر دوم )

(273-272)


باقی تصاویر در ادامه مطلب


Coin of the Sassanid king Bahram I.

بهرام  اول


(276-273)
Coin of the Sassanid king Bahram II.


بهرام دوم

(293-276)

Coin of the Sassanid king Bahram III.


بهرام سوم


(293)


Coin of the Sassanid king Narseh.

نارسه

(303-293)Coin of the Sassanid king Hormizd II.

هرمیزد دوم

(309-303)


Coin of the Sassanid king Shapur II. Livius Onderwijs Collection.

شاپور دوم

(379-309)
Coin of Ardashir III.

اردشیر سوم

(383-379)

Coin of the Sassanid king Shapur III.

شاپور سوم

(388-383)

Coin of the Sassanid king Bahram IV.


بهرام چهارم

(399-388)
Coin of the Sassanid king Yazdgard I.

یزدگرد اول

(420-399)
Coin of the Sassanid king Bahram V.

بهرام پنجم
(438-420)Coin of the Sassanid king Yazdgard II.

یزدگرد دوم

(457-438)


Coin of the Sassanid king Peroz.

پیروز

(484-457)

Coin of the Sassanid king Valkash.

والکاش

(488-484)


Coin of the Sassanid king Kavad I.

کاوه اول (  اولین فرمانروایی )
(496-488)


Coin of the Sassanid king Zamasp.


Zamasp

496-498

Coin of the Sassanid king Kavad I.

کاوه اول (  دومین فرمانروایی )

(498-530)Coin of the Sassanid king Khusrau I Deathless Soul. Livius Onderwijs Collection.

خسرو اول ( روح فنا ناپذیر )

(579-531)
Coin of the Sassanid king Hormizd IV.

هرمیزد چهارم ( ترک)

(590-579)Coin of the Sassanid king Khusrau II the Victorious. Livius Onderwijs Collection.

خسرو دوم ( فاتح)

Coin of the Sassanid king Bahram VI.

بهرام چهارم


(591-590)Coin of the Sassanid king Bistam.

Bistam

591-597

Coin of the Sassanid king Hormizd V.

هرمیزد پنجم

Coin of the Sassanid king Kavad II.
کاوه دوم


(628-628)
Coin of Ardashir IV.

اردشیر چهارم
(630-628)Coin of the Sassanid king Khusrau III.

خسرو سوم

(631-629)
Coin of the Sassanid king Buran.


Buran

631-629Coin of the Sassanid king Azarmedukht.

آذر می دخت

(631-631)
Coin of the Sassanid king Yazdgard III.

یزدگرد سوم

(632-651)


iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">